Orden NYCTIBIIFORMES
Familia NYCTIBIIDAE

URUTAŚ
(Nyctibius griseus)